Образователни пакети

tl_files/marlisco/mixed-images/educational_pack/bulg_cover.JPGВ рамките на проект MARLISCO беше подготвено образователно помагало "Да се научим да действаме! Да спрем отпадъците в морските води”, който да информира и да даде възможност на европейските учители и ученици да предприемат действия за решаване на проблема с отпадъците в нашите морета и на брегове. Материалът е предназначен да служи преди всичко на младите хора на възраст 10-15 години, но може да се използва и от възпитатели извън системата на формалното образование.

Това е съвместен продукт на консорциума MARLISCO и в рамките на проекта (2012г. -2015г.) ще бъде преведен и приложен в 15-те страни-партньори. В рамките на проекта MARLISCO, материалът е наличен в електронна форма (но партньори могат да вложат допълнителни средства, за да го разпечатат!).

Материалът съдържа 17 модула, всеки от който комбинира учебна част (4 страници) и работен лист за обучаващите се (1 страница). Модулите са самостоятелни и могат да се прилагат поотделно или комбинирани в групи, така че да отговарят на нуждите на преподавателя.

Автори: Alampei Iro, Malotidi Vicky, Vlachogianni Thomie & Scoullos Michael, “Know, Feel, Act! to Stop Marine Litter: Lesson plans and activities for middle school learners” © MIO-ECSDE, 2014.

Авторите приемат вашите въпроси или препоръки на info@medies.net

Специални благодарности на всички MARLISCO партньори, които обогатиха материалите с техните идеи и най-вече на Luigi Alcaro, Flávia Silva, Demetra Orthodoxou, Tom Doyle, Damien Haberlin, Kathrin Kopke, Joana Veiga, Isabelle Poitou, Ryan Metcalfe и Bonny Hartley. Искрени благодарности на Richard Thompson за неговите ценни коментари.

СВАЛЕТЕ ЦЕЛИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ В ЕДИН ФАЙЛ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТТУК tl_files/marlisco/lib/layout/icon-pdf.png

Съдържание

Заглавие

Описание

Въведение, обхват и съдържание

Този раздел представя обхвата и съдържанието на учебния материал, както и партньорите, спонсорите и т.н. Свалете интро

Бележки за учителя

Този раздел съдържа съвети и методически указания за преподавателя, за да го/я подкрепи в изясняване на учебната част Свалете бележки за преподавателя

РАЗДЕЛ A: ЗАПОЗНАВАНЕ С ОТПАДЪЦИТЕ В МОРСКИТЕ ВОДИ.

A1 Идентификация и класификация на отпадъците в морските води

В този урок, учениците ще се запознаят с отпадъците в морските води чрез игри за класификация и описание. Те ще развият идеите за концепцията за "морските отпадъци" и ще открият, че обектите изхвърляни неправилно, може да бъдат отпадъци в морските води.

Свалете учебната част

Свалете работния лист

A2 Експериментиране с морските отпадъци

В този урок, учениците експериментират с малки предмети и изпробват някои от техните характеристики и въздействие върху околната среда. Учениците изследват пътя на разграждане на различни материали, както и ролята на метеорологичните условия върху процеса на разграждане.

Свалете учебната част

Свалете работния лист

A3 Проследяване на отпадъците в морските води

В този урок, учениците ще използват диаграми, локални и глобални карти, за да илюстрират „пътя“ на морските отпадъци от едно място на друго място, създавайки проблем с глобални измерения.

Свалете учебната част

Свалете работния лист

A4 Отгатнете Top-10

В този урок, учениците  работят в групи, за да предположат морски отпадъци, които  най-често се срещат по плажовете. Те сравнят своите предположения с публикуваните данни, събрани от национални или международни изследвания. Учениците могат също така да наберат данните, чрез проведени техните собствени изследвания.  След това се разсъждават  върху тези конкретни поведения на потребление, които генерират отпадъци в морските води и обсъждат как промените в тези поведения могат да попречат на поколения морски отпадъци.

Свалете учебната част

Свалете работния лист

РАЗДЕЛ B: ЗЕМНИ & МОРСКИ ИЗТОЧНИЦИ

B1 Виж невидимото…

В този урок, учениците наблюдават, записват  и класифицират отпадъците, намерени в близкото им обкръжение. Те разсъждават върху това как тези отпадъци са намерили своя път дотам, как те могат да попаднат в морската среда и как да се предотврати да се случи това.

Свалете учебната част

Свалете работния лист

B2 Причините, водещи до морски отпадъци

В този урик,  учениците ще  изучават най-често срещащите се причини за  морски отпадъци  в зависимост от техния произход и видове дейности, които ги генерират. Учениците ще работят с данни, графики и ще открият  как начия  боклук се превръща в отпадък  в морските води.

Свалете учебната част

Свалете работния лист

B3 Да се гмурнем по-надълбоко: Критично мислене и статии в медиите

В този урок, учениците ще работят по даден случай, свързан с отпадъците в морските води, ще анализират причините и ще  разсъждават за тяхната отговорност, ценности и ползи, включително възможни начини за справяне с проблема.

Свалете учебната част

Свалете работния лист

B4 Изготвяне на опис на нашите навици

В този урок, учениците ще  проучват резултати от публикувани изследвания във връзка със становищата на широката общественост по различни въпроси, свързани с отпадъците в морските води. След това те ще се подготвят и ще проведат собствено проучване на местните жители около училището, така че да се идентифицират възприятия, нагласи и поведения, свързани с отпадъците в морските води.

Свалете учебната част

Свалете работния лист

РАЗДЕЛ C: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

C1 Всички сме оплетени

В този урок, учениците ще добият "опит", как морските животни се чувстват, когато се заплетат в отпадъците. Урокът може да послужи като стимул за по-нататъшно проучване за поглъщането и заплитането и заплахите, които представляват за морския живот.

Свалете учебната част

Свалете работния лист

C2 Приказки за животни

В този урок учениците трябва да симулират реакции на някои морски животни, които влизат в контакт с отпадъчни предмети. Учениците слушат описанието на характеристиките на всяко морско животно и след това се опитват да определят вида на отпадъка, който може да им навреди.

Свалете учебната част

Свалете работния лист

C3 Колко е опасно?

В този урок учениците преценяват колко вредни са определени морски отпадъци въз основа на техните собствени разбирания. Учениците изказват техните лични гледни точки и работят към постигане на консенсус. След това те сравняват резултатите с научна литература, свързана с влиянието на  отпадъците в морските води на животните и хората.  

Свалете учебната част

Свалете работния лист

C4 Можем ли да си позволим морски отпадъци?

В този урок, учениците работят върху даден казус, представящ икономическите последици от морските отпадъци. После анализират тези последици като вземат предвид информация от списък със свързани параметри.  

Свалете учебната част

Свалете работния лист

РАЗДЕЛ D: НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЕ

D1 Политически инструменти за борба с отпадъците в морските води

В този урок, учениците се запознават с международните усилия, насочени към борба с отпадъците в морските води и замърсяването като цяло. Те провеждат изследвания върху основните инструменти на политиката за защита на регионалните морета на Европа и проучване на основна информация, включително целите на конвенции и стратегии, които участват страни, насочени екосистеми, етапи и дейности

Свалете учебната част

Свалете работния лист

D2 Предвиждане на бъдещето

В този урок, учениците се фокусират върху близкия природен обект (крайбрежие, влажни зони, т.н) и предвиждат как те биха искали това място да изглежда в бъдеще. Те не само представят тяхното желание за идеално място, но и тяхната роля в превръщането му. С тази урок учениците се насърчават да вземат участие и отговорност за тяхното поведение и действия

Свалете учебната част

Свалете работния лист

D3 Възможност за промяна

В този урок, учениците разсъждават върху това, което може да ги насочи към действия по-щадящи околната среда. Те идентифицират своите причини и лични мотиви и си мисля за най-добрият начин за преодоляване на тези пречки. След това те се ангажират д действат по "по-зелена" начин за определен период от време и да следят новите си навици.

Свалете учебната част

D4 Съвместно действие!

В този урок, учениците организират акции за почистване  в техния местен район в сътрудничество с общинска или държавна администрация, отговаряща за това място. Учениците се стремят да информират местната общност относно въздействието на морските отпадъци и как да запазят мястото чисто.

Свалете учебната част

D5 Направете го публично!

 В тази урок, учениците анализират визуални послания за кампании на околната среда и получат познания за това как визуалните средства са конструирани за въздействие върху поведението и вземането на решения. Освен това, те проектират и организират своя собствена информационна кампания или събитие в тяхната община, училище, местен плаж, и т.н

Свалете учебната част

Свалете работния лист